پیشرفت روستامحور پیشران توسعه گلستان است


اقتصادی |

استاندار گلستان گفت: توجه به پیشرفت روستامحور، پیشران توسعه این استان است که برای رفع مسائل و مشکلات اجرای آن باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد. به گزارش ایرنا، علی محمد زنگانه در نشست قرارگاه اجرای نهضت ملی مسکن روستایی استان افزود: ۴۷ درصد جمعیت گلستان در روستاها زندگی می کنند و عدالت حکم می کند که به این جمعیت و نیازهای آن متناسب با امکانات موجود برای رسیدن به پیشرفت و توسعه توجه ویژه شود. وی ادامه داد: تجربه موفق روستای وامنان آزادشهر با توسعه کشت زعفران و روستای محمدآباد با ایجاد آب بندان برای توسعه کشاورزی می تواند به الگوی مناسب برای دیگر روستاها تبدیل شود تا با شناسایی درست ظرفیت‌های موجود به سمت خودکفایی و افزایش درآمد و تولید بیشتر پیش روند. وی ادامه داد: چشم انداز توسعه همه جانبه گلستان برای افق ۱۴۰۴ روشن و امیدوارکننده است که برای رسیدن به آن باید با بهره گیری از نقشه راه و تلاش همه دستگاه ها، درآمد سرانه خانوارهای استان افزایش یابد. استاندار گلستان بیان کرد: این استان منابع خدادادی زیادی دارد و با وجود آن نباید سرانه درآمد خانوارهای آن پایین تر از میانگین کشوری باشد. به گفته وی و براساس داده های آماری، ۷۰ درصد جمعیت روستایی و ۴۰ درصد جمعیت شهری گلستان کم برخوردارند. زنگانه ادامه داد: درآمد ناخالص گلستان ۵۶ هزار میلیارد تومان است که باید با تلاش و رفع مسائل و مشکلات و زمینه سازی برای حضور سرمایه گذاران به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.